Våre vilkår

Disse vilkårene gjelder for avtaler mellom Doktor Hjerte (org.nr 928980596) og kunde


Beskrivelse av tjenesten

Doktor Hjerte AS tilbyr digital konsultasjon med hjertespesialist. Kunden får via vår nettside tilbud om analyse av rytmeregistreringer tatt opp  av egne digitale EKG-målere (pulsklokker, tommel-EKG, pulsbelter og annet). Vi analyserer også EKG eller langtids EKG tatt hos lege. 

Kommunikasjon mellom Doktor Hjerte AS og kunden/ pasienten skjer via PasientSky. Foresatte til mindreårige barn kan bruke egen BankID for å bestille konsultasjon. 

Tjenesten er ikke beregnet på akuttsituasjoner.

Ved behov for akutthjelp skal du ringe 113

Våre hjerteleger er forpliktet til å utøve sitt arbeid i samsvar med gjeldene faglige normer. Våre hjertespesialister følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i sin vurdering og i sine anbefalinger. 

Behandlingstid og betaling

Kunden får svar innen 24 timer. Rytmeregistreringer som sendes inn før klokken 16 på hverdager vil besvares samme dag. Vi utfører våre analyser ettermiddag og kveldstid. Konsultasjoner vil som oftest ikke bli besvart helligdager.

Våre forbehold

Vi anbefaler at du bruker digital enhet som kan registrere EKG. Enkelte pulsklokker og pulsbelter registrerer kun pulsvariasjon (fotopletysmografi-PPG). Disse registreringene kan ofte gi oss en indikasjon om at det foreligger en hjerterytmeforstyrrelse, men det anbefales EKG for sikrere diagnose. Digital enhet med kun PPG kan derimot være til god hjelp for å vurdere behandlingseffekt av hjertemedisiner. 

Enkelte registeringer kan vi dessverre ikke analysere grunnet tekniske utfordringer ved opptak hos deg, eller fordi registreringen fra deg er av lav kvalitet. Vi vil i disse tilfellene be kunden om å registrere/gjøre et nytt opptak, som  oversendes til oss.

Angrerett

Du har ikke angrerett etter at helsepersonellet har påbegynt arbeidet med din bestilling, jf. angrerettloven § 22 bokstav c. og n. Etter start av e-konsultasjon, dvs. digital oversendelse av din hjerterytmeregistrering, er det ingen angrerett i behold, og konsultasjonen må betales i sin helhet. Ved eventuelt kjøp av  produkter fra Doktor Hjerte AS vil du ha rettigheter og plikter i henhold til Forbrukerkjøpsloven. 

Opphavsrett  

Innhold på nettsiden til Doktor Hjerte AS er beskyttet etter åndsverkloven. Kopiering kan kun utføres etter samtykke fra Doktor Hjerte AS. 

Klage på helsetjenester

Du har rett til å klage dersom du som pasient hos oss synes du har blitt dårlig eller urettmessig behandlet.  Vi i Doktor Hjerte AS ber om at du først tar kontakt med oss dersom du er misfornøyd med tjenesten som er utført. Vi vil uten ugrunnet opphold ta stilling til din klage, og avhjelpe et eventuelt mislighold. For øvrig finner du nyttig informasjon om hvordan du kan klage på helsetjenester her: 

 Tvisteløsning

Avtalen mellom Doktor Hjerte AS og kunden er underlagt norsk lov. Eventuelle tvister knyttet til  vilkårene i avtalen, som ikke lar seg løse i minnelighet, skal avgjøres av alminnelige domstoler.

Personvern

Doktor Hjerte AS følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser om personvern og informasjonssikkerhet i personopplysningsloven og helselovgivningen. Ansvaret for korrekt håndtering av journalpliktige helseopplysninger, som blir håndtert ved din bruk av vår tjeneste, påligger i utgangspunktet den lege du konsulterer.

Oversikt over våre underleverandører som behandler personopplysninger:

-BankID - for sikker identifisering av pasienter

-Pasientsky - leverandør av journalsystemer til helseklinikker

-Convene - leverandør av betalingssystemer til helseklinikker

Vi tar ditt personvern på alvor og krever derfor BankID eller Buypass ved pålogging av pasienter og tilsvarende sikkerhetsmekanismer for behandlere. Løsningen er i samsvar med kravene til Norsk helsenett og kravene i Norm for informasjon i helsesektoren. Informasjonssikkerheten ivaretas i henhold til personopplysningsloven.

Vi bruker Pasientsky i forbindelse med pasientkonsultasjon og Convene i forbindelse med betaling for konsultasjonen. Vår personvernerklæring er på flere områder identisk med den erklæringen som er avgitt fra PasientSky. Opplysninger om deg vil kun bli formidlet av deg selv i din henvendelse til oss. Kommunikasjonen du oversender vil deretter bli sikkert håndtert i Pasientsky.

Klikk gjerne inn på linken under for ytterligere informasjon om ditt personvern ved bruk av tjeneste fra Doktor Hjerte AS. Du kan også henvende deg på epost hva angår slike spørsmål til: post@doktorhjerte.no 

1